Informasjon fra våpenkontoret

Kontroll

Kontroller at alle data på våpenkort er korrekte. Ved våpensalg/avhendelse/våpenkorteiers død skal våpenkotet innleveres til politiet. Våpeneier skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. Det er ikke tillatt å inneha mer enn ett våpenkort for hvert våpen/hver våpendel du eier.

Oppbevaring

Skytevåpen, våpendeler og ammunisjon skal oppbevares uladd på eier boligadresse i Folkeregisteret, utilgjengelig for uvedkommende. Registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjkent sikkerhetsskap – eller i skap med høyere sikkerhetsnivå. Dette gjelder også uregistrerte hagler som var lovlig ervervet før 1. oktober 1990. Det er ikke lov å oppbevare skytevåpen i frittstående garasjer/uthus eller i kjellerboder i tilknytning til fellesarealer i boligsameie/borettslag

Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen – uansett type – i samme husstand (boenhet), skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarm med direkte overføring til døgnbemannet alarmstasjon med utrykning. Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen og uregistrerte hagler på permanen basis i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ammunisjon

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen. I FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skap-produsenten. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet. Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende.

Midlertidig oppbevaring

Ved midlertidig oppbevaring av våpen og ammunisjon, f.eks som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse hvor oppbevaring iht. overnevnte regler ikke er mulig, skal våpen og ammunisjon oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under forsvarlig tilsyn.

Transport

Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen. Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, væske, sekk eller lignende. Medtas våpenet i motorvogn skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.

Utlån

Den som har gyldig våpenkort kan overlate våpen til en annen for en periode på inntil 4 uker. Gjelder det utlån av pistol eller revolver eller halvautomatisk rifle/-hagle, kan slike våpen bare lånes ut til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen. Låntaker må tilfredsstille våpenlovens krav til minstealder (18 år rifle/hagle, 21 år pistol/revolver) og våpen kan ikke lånes ut eller overlates (heller ikke ved långivers eller andre personers direkte tilsyn) til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt eller er blitt nektet å eie våpen, eller som for øvrik må antas å være uskikket til å inneha våpen. Utlånserklæringen skal utformes iht. våpenforskriften kap. 18; § 86, 87 og 88 for skytterlag og foreninger.